Minh, P. V. Nghiên Cứu Giải Pháp Thiết Kế Thiết Bị Thi Công Cọc đá Trong điều Kiện Việt Nam. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN, Vol 16, số p.h 5V, Dec. 2022, tr 46-56, doi:10.31814/stce.huce(nuce)2022-16(5V)-05.