Tín, H. X., N. H. Cường, và N. M. Long. Hiệu Quả Gia Cường Của Tấm BFRP Cho Cột Bê Tông Cốt Thép Bị ăn Mòn Chịu Nén Lệch Tâm. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN, Vol 16, số p.h 5V, Dec. 2022, tr 10-24, doi:10.31814/stce.huce(nuce)2022-16(5V)-02.