Quang, V. N., N. V. Hà, và V. Đình Chiều. Xây Dựng Hệ Thống Quan Trắc Chuyển Dịch Và Cảnh Báo Sớm Sử Dụng Kỹ Thuật GNSS-RTK. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, Vol 17, số p.h 1V, Feb. 2023, tr 134-46, doi:10.31814/10.31814/stce.huce(nuce)2023-17(1V)-11.