Thắng Đỗ Q., VũN. H., và TuyểnV. V. Đánh Giá độ Bền Dọc Của Tàu Container Khi Bị Tàu đâm Va. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN, Vol 16, số p.h 5V, Dec. 2022, tr 181-05, doi:10.31814/stce.huce(nuce)2022-16(5V)-15.