Học, T. Đức, N. T. Anh, L. Đức Long, và N. N. Thoan. Đánh Giá Lãng Phí Trong Xây Dựng Bằng Phân Tích Nhân Tố Và Các Mô Hình Trí Tuệ Nhân Tạo. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN, Vol 16, số p.h 5V, Dec. 2022, tr 151-67, doi:10.31814/stce.huce(nuce)2022-16(5V)-13.