Minh, P. C., và L. N. T. My. Đánh Giá độ Bền Sun-Phát Của Vữa Xây Dựng Chứa Bột Gạch đất Sét Nung Phế Thải. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, Vol 16, số p.h 5V, Dec. 2022, tr 114-2, doi:10.31814/stce.huce(nuce)2022-16(5V)-10.