Tuấn, P. M., và T. V. Tâm. Nghiên Cứu Tính Toán độ Võng Ngắn Hạn Dầm Bê Tông Cốt Hỗn Hợp Thép Và Polyme Cốt Sợi Thủy Tinh Theo TCVN 5574:2018. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN, Vol 16, số p.h 3V, July 2022, tr 74-85, doi:10.31814/stce.huce(nuce)2022-16(3V)-06.