Sơn, P., B. Đăng Khoa, T. L. Anh, P. M. Hòa, và N. T. A. Thư. Phân Tích Tác động Của đại Dịch Covid-19 đến Các Doanh Nghiệp Xây Dựng Tại TPHCM. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN, Vol 16, số p.h 5V, Dec. 2022, tr 125-38, doi:10.31814/stce.huce(nuce)2022-16(5V)-11.