Hùng, L. V., L. T. Thành, và N. V. Tuấn. Nghiên Cứu Chế Tạo Bê Tông Nhẹ Cường độ Cao Sử Dụng Hạt Vi Cầu Rỗng Từ Tro Bay. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, Vol 15, số p.h 6V, Nov. 2021, tr 146-57, doi:10.31814/stce.huce(nuce)2021-15(6V)-13.