Hòa, P. D., HùngT. V., P. B. Thắng, và N. T. N. Hằng. Nghiên Cứu Phân Tích động Lực Học Của Kết Cấu Cầu đường Sắt Cao Tốc. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN, Vol 15, số p.h 7V, Nov. 2021, tr 1-12, doi:10.31814/stce.huce(nuce)2021-15(7V)-01.