Đấu, V. Đình. Hiệu Quả Của đá Bazan Và Cát Nghiền Mịn Trong Cường độ Bê Tông. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, Vol 15, số p.h 6V, Nov. 2021, tr 35-48, doi:10.31814/stce.huce(nuce)2021-15(6V)-04.