Tuấn, V. V., và H. Đình Nguyên. Nghiên Cứu Sử Dụng Nền Cát - Cao Su Phế Thải để Giảm Chấn động Cho Công Trình Khi Có động đất. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN, Vol 16, số p.h 5V, Dec. 2022, tr 168-80, doi:10.31814/stce.huce(nuce)2022-16(5V)-14.