Dương, T. T., N. Q. Huy, và P. H. Anh. Tối ưu Tiết Diện Ngang Kết Cấu Dàn Theo điều Kiện Bền Và Chuyển Vị Bằng Thuật Toán Rao. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, Vol 15, số p.h 5V, Oct. 2021, tr 69-78, doi:10.31814/stce.huce(nuce)2021-15(5V)-06.