Nam, N. S., và L. N. Phương. Sử Dụng Dạng Giải Tích Phân Tích Dao động Cưỡng Bức Có Cản Của Dầm Timoshenko Chịu Tải Di động. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, Vol 15, số p.h 5V, Oct. 2021, tr 44-57, doi:10.31814/stce.huce(nuce)2021-15(5V)-04.