HòaN. N., N. X. Huân, T. H. Quân, và HoànV. K. Nghiên Cứu Sử Dụng Bùn Thải Nạo Vét Sông Nhuệ Chế Tạo Gốm Tường Theo Phương Pháp Tạo Hình Bán Khô. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, Vol 15, số p.h 6V, Nov. 2021, tr 12-22, doi:10.31814/stce.huce(nuce)2021-15(6V)-02.