Board, E. Mục Lục. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, Vol 14, số p.h 4V, Sept. 2020, tr i-ii, https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/1793.