Chi, L. T. P. Hình Học Fractal Và Tính Chất Tự đồng Dạng Thể Hiện Trong Kiến Trúc Việt Nam. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, Vol 12, số p.h 4, May 2018, tr 115-24, doi:10.31814/stce.nuce2018-12(4)-13.