Hiếu, B. T., và N. T. Trung. Đánh Giá độ Tin Cậy Của Thiết Bị Giám Sát Chất Lượng Môi Trường Không Khí Trong Công Tác Quan Trắc Môi Trường Không Khí Xung Quanh. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, Vol 12, số p.h 4, May 2018, tr 106-14, doi:10.31814/stce.nuce2018-12(4)-12.