Hạ, T. Đức. “Nghiên Cứu, đánh Giá Trạng Thái Dinh Dưỡng Hồ Chứa Nước Cao Vân Phục Vụ Cấp Nước Sinh Hoạ”t. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, Vol 12, số p.h 4, May 2018, tr 78-85, doi:10.31814/stce.nuce2018-12(4)-09.