Tùng, Đinh V. “Khảo Sát Và đánh Giá độ Võng Dài Hạn Của Dầm Bê Tông Cốt Thép Tính Toán Theo Tiêu Chuẩn Nga SP 63.13330.2012 Và TCVN 5574:201”2. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, Vol 12, số p.h 4, May 2018, tr 58-68, doi:10.31814/stce.nuce2018-12(4)-07.