Bảo, N. Q. Các Yếu Tố Ngẫu Nhiên Trong Phân Tích Tác động Va Tàu Vào Trụ Cầu Thái Hà. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, Vol 12, số p.h 4, May 2018, tr 14-22, doi:10.31814/stce.nuce2018-12(4)-02.