Board, E. Mục Lục. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, Vol 11, số p.h 1, Jan. 2017, tr 1-2, https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/1189.