Board, E. Mục Lục. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, Vol 9, số p.h 4, Nov. 2015, tr 5-6, https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/1185.