Hạ, T. Làm Giàu Oxy Qua Các đập Tràn Trên Hồ Yên Sở. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, Vol 3, số p.h 2, Apr. 2018, https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/1087.