Board, E. Mục Lục. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, Vol 12, số p.h 2, Apr. 2018, https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/1000.