[1]
V. Thien An và C. Hao, Ảnh hưởng của thạch cao phốt pho đến các tính chất cơ lý của xi măng poóc lăng PC40, TCKHCNXD, vol 12, số p.h 2, tr 98-103, tháng 4 2018.