[1]
N. Lam, Nghiên cứu ảnh hưởng của loại canxi sun phát đến độ co hoá học và nhiệt thủy hóa của vữa tự san phẳng sử dụng chất kết dính ettringite, TCKHCNXD, vol 12, số p.h 2, tr 92-97, tháng 4 2018.