[1]
P. Hau và V. Chinh, Nghiên cứu đánh giá tổn thất mỏi của kết cấu mô đun thượng tầng bể chứa nổi trong trạng thái khai thác ở vùng biển Việt Nam, TCKHCNXD, vol 12, số p.h 2, tr 65-73, tháng 4 2018.