[1]
N. Trung và P. Toi, “Nghiên cứu, đề xuất suất tiêu thụ điện năng cho văn phòng làm việc: Ap dụng tính toán cho văn phòng làm việc tại Hà Nộ”i, TCKHCNXD, vol 12, số p.h 2, tr 59-64, tháng 4 2018.