[1]
C. Dat, Nghiên cứu kết hợp công cụ GIS và phần mềm HEC-RAS trong bài toán lan truyền sóng vỡ đập, TCKHCNXD, vol 12, số p.h 2, tr 50-58, tháng 4 2018.