[1]
N. Phu, V. Chuong, D. Hung, và N. Duan, Ứng dụng điểm ảnh xác định chuyển vị của kết cấu trong quá trình thí nghiệm, TCKHCNXD, vol 12, số p.h 2, tr 24-30, tháng 4 2018.