[1]
D. Nhu Thao, L. Binh, T. Phuong, N. Hiep, T. Chinh, và N. Cuong, Phân tích bậc hai phi đàn hồi cột ống thép nhồi bê tông, TCKHCNXD, vol 12, số p.h 2, tr 18-23, tháng 4 2018.