[1]
N. Hung, N. Huy, và P. Dat, Nghiên cứu thực nghiệm và mô phỏng số cột bê tông cốt thép tiết diện chữ Lchịu tải trọng động đất, TCKHCNXD, vol 12, số p.h 2, tr 11-17, tháng 4 2018.