[1]
N. Phương, Sơ bộ đánh giá và đề xuất một số giải pháp tăng cường hiệu quả khai thác tuyến buýt BRT Kim Mã - Yên Nghĩa, TCKHCNXD, vol 11, số p.h 3, tr 115-121, tháng 10 2017.