[1]
N. Dũng, P. Thọ, và H. Cương, Mô phỏng ứng xử thủy - nhiệt của vật liệu bê tông bằng phương pháp mô hình lưới, TCKHCNXD, vol 11, số p.h 3, tr 104-114, tháng 10 2017.