[1]
N. Bản, T. Binh, T. Vũ, và N. Ninh, Quản lý hệ thống cơ điện công trình sử dụng công nghệ tăng cường thực AR và mô hình thông tin công trình BMI, TCKHCNXD, vol 11, số p.h 3, tr 90-96, tháng 10 2017.