[1]
T. Hạ, T. Minh Hải, Đinh Cường, Đinh Cường, và Đinh Cường, Xác định hệ số phân hủy sinh học chất hữu cơ KS1 tại sông Cầu Bây sau khi tiếp nhận nước thải đô thị, TCKHCNXD, vol 11, số p.h 3, tr 77-82, tháng 10 2017.