[1]
T. Học, Đề xuất thuật toán lai ghép điều hòa nhân lực trong tiến độ dự án, TCKHCNXD, vol 11, số p.h 3, tr 72-76, tháng 10 2017.