[1]
L. Thành, Giải pháp nâng cao hiệu quả dự án đầu tư công trong lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2016 - 2020, TCKHCNXD, vol 11, số p.h 3, tr 66-71, tháng 10 2017.