[1]
P. Đông, Thí nghiệm xuyên tĩnh và ứng dụng trong phân tích nền đất yếu, TCKHCNXD, vol 11, số p.h 3, tr 42-49, tháng 10 2017.