[1]
C. Hải Ninh, N. Thám, và V. Đức, Quy trình kỹ thuật chế tạo cấu kiện bê tông nhẹ cách nhiệt - chống cháy, TCKHCNXD, vol 11, số p.h 3, tr 36-41, tháng 10 2017.