[1]
N. Quý và V. Nam, Nghiên cứu sử dụng Nano-Silica thay thế Silica-fume hạn chế co nội sinh trong bê tông cường độ cao, TCKHCNXD, vol 11, số p.h 3, tr 30-35, tháng 10 2017.