[1]
T. Liên, N. Đức, và N. Khiêm, Xây dựng ma trận độ cứng động lực và véc tơ tải trọng quy về nút của phần tử dầm FGM Timoshenko có nhiều vết nứt và ứng dụng vào phân tích dao động tự do của dầm liên tục nhiều nhịp, TCKHCNXD, vol 11, số p.h 3, tr 20-29, tháng 10 2017.