[1]
TuấnN. Q., L. B. Danh, và HàN. B., Xác định chiều cao nhỏ nhất của dầm I dự ứng lực căng trước sử dụng bê tông chất lượng siêu cao (UHPC) theo mô men kháng uốn và mô hình số, TCKHCNXD, vol 18, số p.h 1V, tr 120-131, tháng 2 2024.