[1]
Đinh V. Thuật, N. Long, và Đặng V. Hưng, Xác định tải trọng cầu trục tác dụng lên nhà công nghiệp một tầng theo EN 1991-3, TCKHCNXD, vol 18, số p.h 1V, tr 66-78, tháng 2 2024.