[1]
HòaT. H., Đặng D. Khanh, HảiL. V., và QuíL. X., Tối ưu hệ giằng của khung thép phi tuyến xét liên kết nửa cứng dùng thuật toán tìm kiếm cộng sinh tiến hóa, TCKHCNXD, vol 18, số p.h 1V, tr 41-53, tháng 2 2024.