[1]
N. B. Hà, N. Q. Bảo, L. B. Danh, và V. T. Quang, Ảnh hưởng của từ biến trong dầm thép liên hợp với bản bê tông Geopolymer, TCKHCNXD, vol 18, số p.h 1V, tr 1-12, tháng 2 2024.