[1]
V. M. Tùng, Nghiên cứu thực nghiệm độ cứng và độ bền uốn của cột bê tông cốt thép lắp ghép với liên kết ống lồng bơm vữa, TCKHCNXD, vol 18, số p.h 1V, tr 132-142, tháng 2 2024.