[1]
V. C. Công, Dự báo ứng xử chịu cắt của bê tông cốt sợi thép có xét đến ảnh hưởng của định hướng sợi bằng phương pháp giải tích, TCKHCNXD, vol 18, số p.h 1V, tr 54-65, tháng 2 2024.