[1]
P. Tùng, H. Tuấn, C. Thạch, Đào Bình, N. Đoan, và N. Thành, Nghiên cứu khả năng kết hợp cát tái chế từ đá xi măng và thuỷ tinh phát quang thay thế cát tự nhiên trong vữa xây dựng, TCKHCNXD, vol 18, số p.h 1V, tr 156-173, tháng 2 2024.